วันที่ 22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ

มอบหมายให้งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นำโดยนายชนะ ทองคำ คณะครู นักเรียน นักศึกษา นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตร และบริการทางวิชาการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก ในงานโครงการคลินิกเกษตรเครื่องที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านเกาะ