หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
  • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

นายวัชรา สุขใจ

นายวัชรา สุขใจ

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา

นายชนะ ทองคำ

นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

Default Image

นายวรวิช คำพันธ์

ครูอัตราจ้าง
Default Image

นายภาณุวิชญ์ คงพูล

ครูอัตราจ้าง