หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
  • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา, ผู้ช่วยงานพัสดุ

นายชนะ ทองคำ

นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวัชรา สุขใจ

นายวัชรา สุขใจ

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายไกรสร วอนเจียม

นายไกรสร วอนเจียม

ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยงานพัสดุ