รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหาร
นายเทียน รั้งกลาง

นายเทียน รั้งกลาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์

นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข้าราชการครู
นางวาสนา สุขใจ

นางวาสนา สุขใจ

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานการเงิน

นายเกรียงไกร สุทำแปง

นายเกรียงไกร สุทำแปง

ข้าราชการครู

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชูชล สุธรรม

นายชูชล สุธรรม

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายนพดล สาสิงห์

นายนพดล สาสิงห์

ข้าราชการครู

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายธนากร กุศล

นายธนากร กุศล

ข้าราชการครู

หัวหน้างานพัสดุ

นายวัชรา สุขใจ

นายวัชรา สุขใจ

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา

นายชนะ ทองคำ

นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

ข้าราชการครู

หัวหน้างานบัญชี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นายวรวิทย์ เคหา

นายวรวิทย์ เคหา

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวดวงกมล แบบกัน

นางสาวดวงกมล แบบกัน

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

ข้าราชการครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

พนักงานราชการครู
นายเอนก สนโต

นายเอนก สนโต

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

พนักงานราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธัชธนพงษ์ โกศล

นายธัชธนพงษ์ โกศล

พนักงานราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวดาเรศ โท้หลำ

นางสาวดาเรศ โท้หลำ

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานบุคลากร

ครูอ้ตรจ้าง
นายณัฐดนัย ใจก้วาง

นายณัฐดนัย ใจก้วาง

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายคมกฤช ธีระแนว

นายคมกฤช ธีระแนว

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานปกครอง

Default Image

นายวรวิช คำพันธ์

ครูอัตราจ้าง
Default Image

นายภาณุวิชญ์ คงพูล

ครูอัตราจ้าง
นายธนภูมิ เขียวแสน

นายธนภูมิ เขียวแสน

ครูอัตราจ้าง
นางสาวอนัญญา คงต่อ

นางสาวอนัญญา คงต่อ

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

ครูอัตราจ้าง
นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญชลี ไชโย

นางสาววรัญชลี ไชโย

ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

เจ้าหน้าที่

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานบริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายวิชาการ)
งานวัดผลและประเมินผล
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

เจ้าหน้าที่

งานวางแผนและงบประมาณ
งานบริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายแผนงานฯ)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเจนจิรา มีชัย

นางสาวเจนจิรา มีชัย

เจ้าหน้าที่

งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

เจ้าหน้าที่

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานปกครอง
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปรียา เพชรแอน

นางสาวปรียา เพชรแอน

เจ้าหน้าที่

งานบัญชี
งานบริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร)
งานบุคลากร
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

เจ้าหน้าที่

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานบริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการฯ)
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

เจ้าหน้าที่

งานการเงิน
งานบุคลากร
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

Default Image

นางสาวสุธินี ดีก่อผล

เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานประชาสัมพันธ์

Default Image

นางสาวตุ้มทอง จิววะสังข์

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน

Default Image

นายวสันต์ ทองป่าคาย

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ

นักการภารโรง
ยาม