รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหาร
นายอนรรฆ ชนาธินาถพงษ์

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงษ์

ผู้อำนวยการ
นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์

นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์

รองผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู
นางวาสนา สุขใจ

นางวาสนา สุขใจ

ข้าราชการครู
นายอภิมุข อินทร์แพรง

นายอภิมุข อินทร์แพรง

ข้าราชการครู
นายเกรียงไกร สุทำแปง

นายเกรียงไกร สุทำแปง

ข้าราชการครู
นายชูชล สุธรรม

นายชูชล สุธรรม

ข้าราชการครู
นายนพดล สาสิงห์

นายนพดล สาสิงห์

ข้าราชการครู
นายธนากร กุศล

นายธนากร กุศล

ข้าราชการครู
นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

ข้าราชการครู
นายชนะ ทองคำ

นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู
ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู
นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

ข้าราชการครู
นายวรวิทย์ เคหา

นายวรวิทย์ เคหา

ข้าราชการครู
นางสาวดวงกมล แบบกัน

นางสาวดวงกมล แบบกัน

ข้าราชการครู
นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

ข้าราชการครู
พนักงานราชการครู
นายเอนก สนโต

นายเอนก สนโต

พนักงานราชการครู
นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

พนักงานราชการครู
นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

พนักงานราชการครู
นายวัชรา สุขใจ

นายวัชรา สุขใจ

พนักงานราชการครู
นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

พนักงานราชการครู
นางสาวดาเรศ โท้หลำ

นางสาวดาเรศ โท้หลำ

พนักงานราชการครู
นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

พนักงานราชการครู
ครูอ้ตรจ้าง
นางสาวปิยะชาติ กลัมภัก

นางสาวปิยะชาติ กลัมภัก

ครูอัตราจ้าง
นายณัฐดนัย ใจก้วาง

นายณัฐดนัย ใจก้วาง

ครูอัตราจ้าง
นายคมกฤช ธีระแนว

นายคมกฤช ธีระแนว

ครูอัตราจ้าง
นายไกรสร วอนเจียม

นายไกรสร วอนเจียม

ครูอัตราจ้าง
นายธนภูมิ เขียวแสน

นายธนภูมิ เขียวแสน

ครูอัตราจ้าง
นางสาวอนัญญา คงต่อ

นางสาวอนัญญา คงต่อ

ครูอัตราจ้าง
นายธัชธนพงษ์ โกศล

นายธัชธนพงษ์ โกศล

ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

ครูอัตราจ้าง
นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

ครูอัตราจ้าง
นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญชลี ไชโย

นางสาววรัญชลี ไชโย

ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

เจ้าหน้าที่
นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

เจ้าหน้าที่
นางสาวเจนจิรา มีชัย

นางสาวเจนจิรา มีชัย

เจ้าหน้าที่
นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

เจ้าหน้าที่
นางสาวปรียา เพชรแอน

นางสาวปรียา เพชรแอน

เจ้าหน้าที่
นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

เจ้าหน้าที่
นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

เจ้าหน้าที่
นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

เจ้าหน้าที่
นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

เจ้าหน้าที่
Default Image

นายวสันต์ ทองป่าคาย

เจ้าหน้าที่