รายงานสถิติข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหาร
นายอนรรฆ ชนาธินาถพงษ์

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงษ์

ผู้อำนวยการ
นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์

นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์

รองผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู
Default Image

นางวาสนา สุขใจ

ข้าราชการครู
นายอภิมุข อินทร์แพรง

นายอภิมุข อินทร์แพรง

ข้าราชการครู
นายเกรียงไกร สุทำแปง

นายเกรียงไกร สุทำแปง

ข้าราชการครู
นายชูชล สุธรรม

นายชูชล สุธรรม

ข้าราชการครู
นายนพดล สาสิงห์

นายนพดล สาสิงห์

ข้าราชการครู
นายธนากร กุศล

นายธนากร กุศล

ข้าราชการครู
นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

ข้าราชการครู
นายชนะ ทองคำ

นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู
นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง

นายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง

ข้าราชการครู
ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู
นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

นางสุกัญญา หิสวาณิชย์

ข้าราชการครู
นายวรวิทย์ เคหา

นายวรวิทย์ เคหา

ข้าราชการครู
นางสาวดวงกมล แบบกัน

นางสาวดวงกมล แบบกัน

ข้าราชการครู
นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

นางวันวิสาข์ โพธิรัญ

ข้าราชการครู
พนักงานราชการครู
นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

พนักงานราชการครู
นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

พนักงานราชการครู
นายวัชรา สุขใจ

นายวัชรา สุขใจ

พนักงานราชการครู
นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

พนักงานราชการครู
นางสาวดาเรศ โท้หลำ

นางสาวดาเรศ โท้หลำ

พนักงานราชการครู
นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

นางพรทิพย์ อุ่นเรือน

พนักงานราชการครู
นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูอัตราจ้าง
ครูอ้ตรจ้าง
นายเอนก สนโต

นายเอนก สนโต

พนักงานราชการครู
นางสาวปิยะชาติ กลัมภัก

นางสาวปิยะชาติ กลัมภัก

ครูอัตราจ้าง
นายณัฐดนัย ใจก้วาง

นายณัฐดนัย ใจก้วาง

ครูอัตราจ้าง
นายคมกฤช ธีระแนว

นายคมกฤช ธีระแนว

ครูอัตราจ้าง
นายไกรสร วอนเจียม

นายไกรสร วอนเจียม

ครูอัตราจ้าง
นายธนภูมิ เขียวแสน

นายธนภูมิ เขียวแสน

ครูอัตราจ้าง
นางสาวอนัญญา คงต่อ

นางสาวอนัญญา คงต่อ

ครูอัตราจ้าง
นายธัชธนพงษ์ โกศล

นายธัชธนพงษ์ โกศล

ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

นางสาวสุดารัตน์ อุตรสัก

ครูอัตราจ้าง
นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

นายทัณฑวัต กลิ่นน้อย

ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญชลี ไชโย

นางสาววรัญชลี ไชโย

ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

นางสาวเสาวลักษณ์ นาคแสวง

เจ้าหน้าที่
นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

นางสาวธันย์นิภา เลี่ยมวิไล

เจ้าหน้าที่
นางสาวเจนจิรา มีชัย

นางสาวเจนจิรา มีชัย

เจ้าหน้าที่
นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

นางสาวพรพรรณ พรมมาดี

เจ้าหน้าที่
Default Image

นางสาวปรียา เพชรแอน

เจ้าหน้าที่
นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

เจ้าหน้าที่
นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น

เจ้าหน้าที่
นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

นางสาวรัตติกาล ครองเมือง

เจ้าหน้าที่
นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

นางสาวมยุรฉัตร ตระกูลชารี

เจ้าหน้าที่
Default Image

นายวสันต์ ทองป่าคาย

เจ้าหน้าที่