หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายธนภูมิ เขียวแสน

นายธนภูมิ เขียวแสน

ครูอัตราจ้าง