ปรัชญา                       มีคุณธรรม  ปัญญาล้ำ  ทักษะเยี่ยม      

วิสัยทัศน์ (VISION)         มุ่งพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม  เพื่อผลิตกำลังคนคุณภาพในยุคดิจิทัล

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา บริการวิชาชีพ

อัตลักษณ์ของผู้เรียน        ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำจิตอาสา

ค่านิยม                      ดูแล  แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เอื้ออาทร  (Caring  Sharing  and  Helping)