ปีการศึกษา 2563ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565
การพัฒนาตู้เชื่อมอเนกประสงค์ผลสัมฤทธิ์จากการส่งงานผ่าน Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาหหารส่งงานของนักเรียนโดยใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
การพัฒนาโต๊ะฝึกปฏิบัติงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพิชัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฏหมายฐานทางไฟฟ้า ของนักศึกษา ระดับชชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สื่อการสอนแบบ POWERPOINT
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาโครงงาน ในเรื่องการไม่ส่งงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Application Google Classroom ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ชุดสาธิตระบบสตาร์ทรถยนต์ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัส 20100-1005 โดยใช้รูปแบบการสอน Project based learing ของนักเรียนระดับ ปวช.2/4 ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีการศึกษาที่ 2/2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการวิชการช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบด้วย Google Forms เรื่องจำนวนเชิงซ้อน
ชุดสื่อการเรียนการสอนกล่องแก้ไฟล์ ECUรถยนต์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Application Facebook ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์ รายวิชางานปรับอากาศรถยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ รหัส 20101-2003 โดยใช้รูปแบบการสอน Project based leaning ของนักเรียนระดับ ปวช.2/1 ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ปีการศึกษา 1/2565
ชุดสื่อการเรียนการสอนกล่องแก้ไฟล์ ECUรถยนต์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยใช้ชุดฝึกทักษะศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/1 แผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แท่นวางเครื่งยนต์เล็กเพื่อการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
แท่นวางเครื่งยนต์เล็กเพื่อการศึกษาการแก้ปัญกาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยวิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปัที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งการบ้านของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
พัฒนาเครื่องเจียรจานเบรกรถยนต์การศึกษาการพัฒนาเจตคติเพื่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ดิจิทัลเบื้องต้น (20104-2111) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564การใช้แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานแบบควบคุมทุกขั้นตอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
พัฒนาเครื่องถอดยางรถยนต์เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัสวิชา 20101-2001 โดยใช้วิชาการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์การแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชการ 20204-2109
ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์การแก้ปัญหาการเรียนในสถานการณ์โควิคด้วยเครือข่ายออนไลน์การศึกษาการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (20104-2110) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
สื่อการแก้ไขไฟล์กล่อง ECU รถจักรยานยนต์เรื่อง "ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพิชัยรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สื่อการแก้ไขไฟล์กล่องECUรถจักรยานยนต์การปรับปุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 3-4 เครื่องกลการวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาเมตริกซ์ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ปวช. 3
สื่อการเรียนการสอนกล่องแก้ไฟล์ ECU รถยนต์การปรับเปรี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปีการศึกษา 2/2564ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำธุรกิจผลการศึกษาพฤติรรมมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 ช่างยนในการไม่ส่งงาน/การบ้านการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2 เครื่องกล
กระปุกออมสินนับเหรียญอัตโนมัติด้วยระบบพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 1/2565
การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำรองเท้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัฐชีชั้นสูง 3 เรื่อง การบัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช) ชั้นปีที่ 1การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 ช่างยนต์ในการไม่ส่งงาน / การบ้าน
การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการปลูกอ้อยการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน รายวิชาอังกฤษสำหรับงานช่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้น ปวช.3/3 แผนกวิชาช่างยนต์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการทำตะกร้าความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนละแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 3 สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจการฝากขายของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการทำธุรกิจการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวช.2 วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ปวช.1/1-2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการทำธุรกิจไส้เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในหห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การเข้าห้องเรียนสอย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 กลุ่ม 2 สาขางานยานยนต์ ปีการศึกษา 2565
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำ กล่องทิชชูการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้น ปวช.๑/๑-๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบทดสอบด้วย Google Forms เรื่องการประยุกต์โปรแกรมตาราเพื่องานบัญชี
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำ ธุรกิจ M _ P Coการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ รายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/3-4 แผนกวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ 2/2564การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำ ธุรกิจขายการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยการจับคู่อธิบายรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักเรียนชั้น ปวช.๒/๑-๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1-2 แผนกวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียน ที่ 1/2565
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำ ธุรกิจเพาการศึกษาพฤติกรรมการตกกิจกรรมของนักเรียน แผนกช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2/2564 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยการศึกษาพฤติกรรมการติดเกมส์ของนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิชา งานเครื่องมือกลเบี้องต้น
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำธุรกิจร้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสานสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 โดยวิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม 3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำธุรกิจสวนการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยการจับคู่อธิบาย รายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน ชั้น ปวช.1/1 แผนกอาหารและโภชนาการการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนโดยการจับคู่อธิบายรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 แผนกอาหารและโภชนาการ
ทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการทำธุรกิจปัแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ปวช.2 วิชาการบัญชีภาษีเงินบุคคลธรรมดา
บ้านปลาทับทิมตำบลธุรกิจไม้กวาดคุณสอนการศึกษาทัศนคติของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชางานฝึกฝีมือ เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพพิชัยการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพิชัย รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ รหัสวิชา 2024-2104
การส่งเสริมทักษะการอ่านและสะกดคำของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 กลุ่ม 1-2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์การส่งเสริมการท่องคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาชีพ ปีการศึกษา 2565
การศึกษาการปรับพฤกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอาหารและโภชนาการ ในรายวิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารโดยใช้เสริมแรงทางบวก
การศึกษาพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียนแผนกช่างกลโรงงาน ปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2