หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การเรียนการสอน

  • xxxxx

แนวทางการประกอบอาชีพ

xxxxxx

รายได้ (เริ่มต้น)

  • ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
  • ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ครูผู้สอน

นายชูชล สุธรรม

นายชูชล สุธรรม

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายนพดล สาสิงห์

นายนพดล สาสิงห์

ข้าราชการครู

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายธนากร กุศล

นายธนากร กุศล

ข้าราชการครู

หัวหน้างานพัสดุ

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายณัฐดนัย ใจก้วาง

นายณัฐดนัย ใจก้วาง

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายคมกฤช ธีระแนว

นายคมกฤช ธีระแนว

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้างานปกครอง