การจัดการศึกษา

                 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  (สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 )  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562  และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 หลักสูตรทวิภาคี)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 หลักสูตรทวิภาคี)  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้

        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน  6 สาขาวิชา  6 สาขางาน  คือ

             1) สาขาวิชายานยนต์                               -  สาขางานยานยนต์

                          2)  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                       -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                          3)  สาขาวิชาการบัญชี                             -  สาขางานการบัญชี

                          4)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                          5)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                        - สาขางานช่างกลโรงงาน

                          6) สาขาวิชาคหกรรม                              - สาขางานอาคารและโภชนาการ

                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี)  จำนวน  4  สาขาวิชา  4  สาขางาน  คือ

                          1)  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล                         -  สาขางานเทคนิคยานยนต์

                          2)  สาขาวิชาไฟฟ้า                              -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                          3)  สาขาวิชาการบัญชี                               -  สาขางานการบัญชี

                          4)  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัจ                     -  สาขางานเทคโนโลยีดิจิทัจ