คณะกรรมการวิทยาลัย

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอมประธานกรรมการ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
2นางวาสนา สุขใจกรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3นางอนัญพร ภุมราดีกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4นายธงชัย จาดศรีกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5นายสรายุทธ คำสวนกรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6นายญาณพล ทองพาดกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระปัญญากรโมลีกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8พระอธิการอนุกูล พุทฺธสโรกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9นายสุวิน บุญเสือกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10นายกิตติ ธรรมรอดกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11นายปัญญา อุปธารปรีชากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12นายกำพล อยู่เจริญกิจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13นายสมจิตต์ เชื้อบุญมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14นายจตุรงค์ บุญเสือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15นายสุวัฒน์ วัฒนาศิริกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16นายอนรรฆ ชนาธิปนาถพงศ์กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ลำดับชื่อ - นามสกุลตำแหน่งหน้าที่
1นายอนรรฆ ชนาธิปนาถพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัยประธานกรรมการ
2นายพลสิทะิ์ เชื้อเหรียญทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัยกรรมการ
3นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัยกรรมการ
4นายชัยฤกษ์ ภุมราดีผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการ
5นายนิรันดร์ แก้วบุญเรืองผู้แทนฝ่ายวิชากรกรรมการ
6นางสุกัญญา หิสวาณิชย์ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษากรรมการ
7นางวาสนา สุขใจผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
8นางนิตยา บุญเลิศล้ำครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9นายธัชธนพงษ์ โกศลครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10นายเรวัฒน์ บางเลี่ยมครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์ครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12นายวรวิทย์ เคหาครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13นางพรทิพย์ อุ่นเรืองครูผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวชิาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
  6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา