ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย มีเนื้อที่รวม 131 ไร่   2 งาน  34  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 154  หมู่ 1  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120   เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพิชัย  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็นอธิบดีกรมอาชีวศึกษา และ นายอัมพร ภักดีชาติ เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ จัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ จนถึงปัจจุบัน