ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล