นายเอนก สนโต

พนักงานราชการครู

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์