นายเอนก สนโต

พนักงานราชการครู
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์