นายเกรียงไกร สุทำแปง

ข้าราชการครู

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์