นายเกรียงไกร สุทำแปง

ข้าราชการครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์