นายอภิมุข อินทร์แพรง

ข้าราชการครู
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป