นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

ข้าราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา, ผู้ช่วยงานพัสดุ