นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา