นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชา, ผู้ช่วยงานพัสดุ