นายชนะ ทองคำ

ข้าราชการครู
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน