นางสาวปรียา เพชรแอน

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานบัญชี,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร), เจ้าหน้าที่งานบุคลากร, เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา