นางสาวตุ้มทอง จิววะสังข์

เจ้าหน้าที่

งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน