นางสาวดวงกมล แบบกัน

ข้าราชการครู
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ