นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

พนักงานราชการครู

หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี