นางภิญญารัตน์ เกตุอินทร์

พนักงานราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี