ชื่อ - นามสกุล :นางสาววาสนา คำผิว
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :0632612556
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :