ดำเนินการรับรายงานตัวมอบตัว นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์